Ohjelmisto­projekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti vaatii sen, että toimittaja ymmärtää asiakkaan tarpeet jopa asiakasta itseään paremmin. Devolutionin asiantuntijat auttavat sinua liiketoimintaasi tukevan ohjelmistoprojektin suunnittelussa, määrittelyssä, toteutuksessa ja ylläpidossa.

Varaa alkukartoitus
Varaa alkukartoitus

Ohjelmistoprojekti Devolution toteuttamana

Harkinnassa ohjelmistoprojekti tai muu ohjelmistokehitystä vaativa ongelmanratkaisu? Oli tavoitteesi kumpi tahansa, onnistunut projekti vaatii aina tuekseen osaavaan ja kokeneen tiimin, joka ymmärtää nopeasti minkälaisia mahdollisuuksia liiketoimintasi sekä toimialasi pitävät sisällään.

Kokemuksemme mukaan ohjelmistoprojekti käynnistetään useimmiten kahdesta syystä:

 1. On havaittu, että uuden teknologian avulla on mahdollista tarjota asiakkaille entistä parempia tuotteita, palveluita tai asiakaskokemusta ja mikäli tarvittavat uudistukset toteutetaan, sillä on selkeä positiivinen vaikutus yrityksen tuloksentekokykyyn
 2. On havaittu, että uuden teknologian avulla on mahdollista saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä nykyistä toimintaa tehostamalla.

Hyvin usein vastaamme tulee myös sellaisia tapauksia, joissa yrityksillä on äärimmäisen kova potentiaali, mutta he eivät ole vielä itse sisäistäneet, että minkälaisia mahdollisuuksia ohjelmistoprojekti voisi heidän liiketoiminnalleen avata.  Meidän missiomme on auttaa asiakkaitamme tunnistamaan erilaisia teknologian tarjoamia kehitysmahdollisuuksia, joilla saadaan aikaan liiketoiminnan kannalta positiivista kehitystä.

Autamme toteuttamaan seuraavia kokonaisuuksia:

Alustapalvelut ja palvelualustat

Uber, Airbnb ja Wolt ovat muuttaneet maailmaa pysyvästi liikkumisen, matkustamisen ja ruokailun osalta. Vaikka edellä mainitut ovatkin isoja nimiä, on enemmän kuin todennäköistä, että myös sinun toimialasi pitää sisällään useita mahdollisuuksia, joita palvelualustat ja alustapalvelut voivat auttaa lunastamaan.

Web-sovellukset ja applikaatiot

Digitaalinen varauspalvelu, sähköposti, karttasovellus tai toiminnanohjausjärjestelmä ovat kaikki web-sovelluksia, jotka tarvitsevat internet yhteyden sekä selaimen toimiakseen. Applikaatio puolestaan asennetaan suoraan käyttöjärjestelmään ja sitä käytetään joko tietokoneen tai mobiililaitteen kautta.

Integraatio­palvelut

Integraatiopalvelu mahdollistaa erilaisten järjestelmien ja sovellusten yhdistämisen sekä yhteentoimivuuden. Sen avulla data päivittyy järjestelmästä toiseen jopa reaaliaikaisesti ja turhan manuaalisen työn määrä vähenee dramaattisesti. Tyypillisesti integraatioita tehdään esim. ERP- ja CRM-järjestelmien välille.

Ylläpitopalvelut

Kun sovellus on valmis ja julkaistu, ylläpitopalvelu varmistaa sen, että kaikki toimii suunnitellun mukaisesti. Ensisijaisesti ylläpitopalvelu pitää huolen ohjelmiston päivittämisestä, varmuuskopioinnista, tietoturvasta, vianmäärityksestä sekä palvelinten ja tietokantojen hallinnasta.

Vaatimusmäärittelyt ja esiselvitykset

Ohjelmistokehityksen tai ohjelmistoprojektin ostaminen on äärimmäisen vaikeaa, koska suurimmalla osalla ostajista ei ole riittävää teknistä ymmärrystä aihepiiristä. Vaatimusmäärittely on ohjelmistoasiantuntijan laatima dokumentti, joka määrittelee tulevan projektin toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on suunnitteluprosessi, jonka tavoitteena on parantaa tuotteen tai palvelun laatua sekä niitä käyttävien henkilöiden käyttäjäkokemusta. Ohjelmistoprojekteissa palvelumuotoilua toteutetaan erityisesti projektien alkupäässä, kun esille nousseita ideoita halutaan testata käytännön prototyyppien avulla.

Varaa alkukartoitus ohjelmistoasiantuntijaltamme


IT-konsultointi ja sen ostaminen voi olla haastavaa ilman opasta

Tutustu ostajan oppaaseen.

Ohjelmistokehityksen ostaminen on äärimmäisen haastava tehtävä ja usein lopputuote myös poikkeaa hyvinkin paljon siitä, miltä se alkuperäisessä suunnitelmassa näytti. Ostamisen helpottamiseksi päätimmekin rakentaa pikaoppaan ohjelmistokehityksen ostamisen tueksi.

Tutustu oppaaseen

Mistä onnistunut ohjelmistoprojekti rakentuu?

Onnistunut ohjelmistoprojekti vaatii huolellista suunnittelua, hyvää projektinhallintaa, tehokasta tiimityöskentelyä sekä ennen kaikkea – kyvyn toteuttaa laadukasta ohjelmistokehitystä. Toisin sanoen, projektia täytyy olla toteuttamassa joukko asiansa osaavia ammattilaisia. Onnistuneen ohjelmistoprojektin tulisi pitää sisällään vähintään seuraavat vaiheet.

 

Lähtötilanteen kartoittaminen

Kun saamme paremman käsityksen siitä, että minkälaiset aktiviteetit tuovat lisäarvoa liiketoiminnalle ja minkälaiset toimintamallit ovat niiden takana, osaamme antaa konkreettisia ajatuksia siitä, kuinka toimintaa olisi mahdollista tehostaa erilaisten teknologisten ratkaisujen avulla.

Liiketoiminnan näkövinkkelistä on olennaista ymmärtää mm. seuraavat asiat:

 • Minkälaisista tuotteista tai palveluista nykyinen liikevaihto muodostuu?
 • Minkälaisista asiakassegmenteistä nykyinen liikevaihto muodostuu
 • Minkälaisia aktiviteetteja, rutiineja sekä prosesseja päivittäinen asiakkaiden hankinta, asiakaspalvelu ja muut tukitoiminnot pitävät sisällään?

Kun ymmärrämme taustat, osaamme ottaa paremmin kantaa käynnistymässä olevaan ohjelmistoprojektiin ja erityisesti siihen, että onko olennaiset asiat huomioitu riittävällä tasolla.

 

Vaatimusmäärittely

Vaatimusmäärittely (requirement specification) on dokumentti, joka määrittelee tietyn järjestelmän tai ohjelmiston toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset. Vaatimusmäärittely kuvaa siis:

 • Mitä järjestelmän tai ohjelmiston tulisi tehdä
 • Mitä ominaisuuksia sen tulisi sisältää.
 • Kuinka se vastaa asiakkaiden tarpeita
 • Kuinka se vastaa käyttäjien tarpeita
 • Minkälaisia käyttäjärooleja löytyy
 • Jne.

Vaatimusmäärittely ei siis missään nimessä ole pelkkä tekninen dokumentti vaan siinä on olennaista kuvata sitä, että millä tavalla suunnitelmissa olevan projektin on tarkoitus tukea asiakkaan liiketoimintaa. Esimerkiksi erilaisten käyttötapausten (use cases) avulla.

Teknisestä näkövinkkelistä tarkasteltuna ohjelmistoprojekti tarvitsee aina onnistuakseen selkeät päälinjat ja tekniset reunaehdot, joiden pohjalta projektia lähdetään toteuttamaan. Esimerkiksi:

 • Millä teknologioilla kokonaisuus toteutetaan
 • Hyödynnetäänkö olemassa olevia alustoja
 • Kuinka integraatiot eri järjestelmiin toteutetaan
 • Järjestelmän ylläpito ja vasteajat
 • Miten tietoturvasta varmistutaan
 • Ja paljon muita projektikohtaisia asioita

 

Viestintä ja projektinjohto

Onnistunut ohjelmistoprojekti vaatii sen, että projektin edistymisen seuranta on täysin läpinäkyvää asiakkaan suuntaan. Helpoiten tämä hoituu niin, että projektin edistymistä seurataan tätä tarkoitusta varten suunnitellun, projektin johtamiseen tarkoitetun ohjelmiston, esimerkiksi Jiran avulla.

Pelkkä seurantatyökalu ei silti yksistään riitä, vaan sen tueksi tarvitaan myös etukäteen määritellyt, selkeät tavoitteet sekä projektin aikainen viestintäsunnitelma. On nimittäin enemmän kuin todennäköistä, että asiakas ei ymmärrä kaikkea projektiin liittyvää tekniikkajargonia, eikä täten pystyä seuraamaan projektin edistymistä itsenäisesti.

Osaavan projektipäällikön tärkeimpiä tehtäviä onkin määritellä seuraavat asiat:

 1. Selkeiden tavoitteiden asetanta ennen projektin aloitusta
 2. Viestintäsuunnitelma, joka määrittelee miten sisäinen- ja ulkoinen viestintä tapahtuu projektin aikana
 3. Etukäteen aikataulutetut kokoukset ja raportit edistymisestä
 4. Projektin riskien hallinta
 5. Sopivien, projektin hallintaan liittyvien työkalujen hyödyntäminen