Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 13.10.2020

1. Rekisterin pitäjä
Devolution Oy
Rautatienkatu 21 B, 5. krs.
33100 Tampere

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mikko Kurkela
info@devolution.fi
Puhelin: 044 280 0489

3. Rekisterin nimi
Devolution Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

6. Tietolähteet
Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään tämän sivuston lomakkeiden kautta.

7. Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme tietoja toistaiseksi. Tiedot voidaan poistaa rekisteristä kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisin väliajoin tehtävissä rekisteripuhdistuksissa.

10. Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

11. Tarkastusoikeus
HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö tehdään tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö tehdään tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tehdään tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

Yleiset käyttö- ja sopimusehdot
Devolution Oy pyrkii varmistamaan, että sivustolla olevat tiedot ovat paikkaansapitäviä, täydellisiä ja ajantasaisia, mutta sivusto ja sen sisältö toimitetaan sellaisena kuin ne ovat. Palvelujen virheettömyyden, luotettavuuden tai sisällön suhteen ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta. Www-palvelut saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä.

Tekijänoikeus
Palveluiden sisältämän aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet kuuluvat Devolution Oy:lle lukuunottamatta niitä aineistoja, joissa lähde on erikseen mainittu.

Vastuunrajoitus
Devolution Oy ei vastaa millään tavalla suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista tai rangaistukseen johtavista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät tämän www-sivuston sisältöön tai niiltä ladattuun sisältöön. Mahdollisissa riitatilanteissa sovelletaan Suomen lakia.